Edifici plurifamiliar a Vila Vall-Llebrera, Badalona

3 ps + pb + 4 pp + pa   I   8471 m²   I   23 habitatges, 65 places d’aparcament, locals comercials, zona comunitària